Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund r.y:n säännöt

Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund r.y:n säännöt

Nimi, kotipaikka ja tarkoitus
1 §.

Yhdistyksen nimi on Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund r.y. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi.

Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko maa.

2 §.

Liiton tarkoituksena on kiinteistönomistajain muodostama aatteellisena järjestönä

 1. edistää taloudelliselta ja yhteiskunnalliselta kannalta tarkoituksenmukaisen maan käytön aikaansaamista niin maa- ja metsätalousalueilla kuin asutuskeskuksissakin; sekä
 2. valvoa ja ajaa maanomistajain yhteisiä etuja ja oikeuksia maan luovuttamisessa ja pakkolunastamisessa yleisiin tarkoituksiin, alueiden kaavoituksessa ja rakentamisessa, asutustoiminnassa, vesistöjen käytössä, metsästyksessä, kalastuksessa, luonnonsuojelussa sekä muissakin maan omistusta ja käyttöä koskevissa kysymyksissä.
3 §.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

 1. toimii jäsenten ja heidän piirissään perustettujen toimikuntien yhdyssiteenä;
 2. tekee esityksiä sekä antaa lausuntoja eduskunnalle ja valtioneuvostolle sekä eri virastoille, laitoksille ja elimille;
 3. harjoittaa julkaisu- ja neuvontatoimintaa sekä järjestämään neuvottelu- ja esitelmätilaisuuksia, kokouksia, retkeilyjä ja kursseja;
 4. antaa kiinteistönomistajille ja -haltijoille maa- ja metsätaloudellista, maksutonta tai korkeintaan kustannukset kattavaan hintaan lainopillista sekä maanmittaus- ja rakennusalan asiantuntija-apua tie- ja pakkolunastustoimituksissa, rakennus- ja asemakaavoitusta koskevissa asioissa, alueiden ja rakennusten arvioimisessa, kiinteistönkaupoissa, maanmittaustoimituksissa, maan vuokrauksessa, kiinteistöjen verotuksessa sekä muissa tilakohtaisissa maa- ja vesiasioissa.
 5. harjoittaa maa- ja vesialueiden omistusta ja käyttöä koskevaa tutkimus- ja tiedotustoimintaa; sekä
 6. ottaa osaa toimialansa kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.
Jäsenet
4 §.

Liiton jäseneksi voi liittyä maata omistava henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö samoin kuin sellainen maata omistamaton henkilö, joka haluaa tukea ja edistää liiton tarkoitusperiä.

5 §.

Liiton kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä liittokokouksessa kutsua liiton tavoitteiden hyväksi erityisen ansiokkaasti toimineen henkilön.

6 §.

Mikäli jäsen haluaa erota liitosta, on siitä ilmoitettava kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle ennen sen vuoden alkua, jonka jäsenvelvoitteista jäsen haluaa vapautua. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä liittokokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen, joka toimii vastoin liiton sääntöjä, kieltäytyy noudattamasta sen toimielinten tekemiä päätöksiä, vastustaa liiton pyrkimyksiä tai menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittaa liiton toimintaa, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa jäsenyydestä. Erotettu on oikeutettu valittamaan päätöksestä liittokokoukselle jättämällä hallitukselle valituskirjelmän kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tiedon saamisesta.

7 §.

Jäsen on velvollinen suorittamaan liitolle vuosikokouksen vuosittain määräämän jäsenmaksun.

8 §.

Liiton jäsenistä voidaan muodostaa neuvoa-antava yhdysmiesverkosto, jonka kokoonpanossa otetaan huomioon se, että maan eri osat tulevat tasapuolisesti edustetuiksi. Yhdysmiesten ohjesäännöt vahvistaa hallitus.

Liittokokoukset
9 §.

Ylin päätäntä- ja määräämisvalta liitossa kuuluu liittokokoukselle, joka kokoontuu vuosittain kaksi kertaa.

Varsinainen liittokokous eli vuosikokous pidetään kunakin vuonna maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen liittokokous pidetään, milloin liittokokous tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) liiton jäsenistä erityisesti ilmoitettua asiaa varten sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokous on kutsuttava koolle viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

Liittokokouksista on ilmoitettava hallituksen määräämissä suomen- ja ruotsinkielisissä sanomalehdissä tai liiton järjestölehdessä vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Liittokokoukset avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja.

10 §.

Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri;
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kokousta varten mahdollisesti tarvittavat valiokunnat;
 4. käsitellään hallituksen kertomus liiton toiminnasta kuluneelta vuodelta sekä tilikertomus, tilinpäätös ja tilitarkastajien lausunto;
 5. päätetään tilipäätöksen vahvisttamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä; sekä
 6. käsitellään muut hallituksen esittämät sekä sellaiset liiton jäsenten esille ottamat kysymykset, jotka on kirjallisesti jätetty hallitukselle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokouspäivää. Yhdistyslain 23 §:ssä mainituissa asioista ei kuitenkaan voida päättää, ellei niistä ole kokouskutsussa erityisesti ilmoitettu.

Liiton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri;
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kokousta varten mahdollisesti tarvittavat valiokunnat;
 4. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle;
 5. päätetään hallituksen jäsenten palkkiot;
 6. vahvistetaan tilintarkastajien palkkiot;
 7. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä;
 8. valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten tilalle. Kuusikymmentäseitsemän (67) vuotta täyttänyttä ei voida valita hallituksen jäseneksi.
 9. valitaan yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) tai hyväksytty tilimies (HTM), ja hänelle varamies tarkastamaan tulevan vuoden tilejä ja hallintoa; sekä
 10. käsitellään muut hallituksen esittämät sekä sellaiset liiton jäsenten esille ottamat kysymykset, jotka on kirjallisesti jätetty hallitukselle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokouspäivää. Yhdistyslain 23 §:ssä mainituista asioista ei kuitenkaan voida päättää, ellei niistä ole kokouskutsussa erityisesti ilmoitettu.

Ylimääräisessä liittokokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

11 §.

Kullakin liittokokouksessa läsnäolevalla jäsenellä on yksi ääni.

Käytettäessä äänivaltaa valtuutetun välityksellä saa yksi valtuutettu edustaa ainoastaan yhtä jäsentä. Yhteisöjäsenten ääntä käyttää yhteisön antamalla valtakirjalla sen edustajaksi valittu henkilö. Valtakirjat on esitettävä kokouksen alussa.

Liittokokous tekee päätöksensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksissä, joissa arpa ratkaisee. Äänestys on avoin, ellei kokouksessa tehdä kannatettua ehdotusta lippuäänestyksestä.

Hallitus
12 §.

Liiton toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu 4-7 syyskokouksessa valittua jäsentä. Jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi.

Vuosittain on valituista jäsenistä kolmasosa erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset jäsenet valitaan arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, kummankin vuodeksi kerrallaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä hallituksen varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä.

Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide.

Hallitus voi asettaa työvaliokuntia ja toimikuntia käsittelemään tiettyjä hallituksen toimivaltaan kuuluvia asioita.

13 §.

Hallituksen tulee:

 1. johtaa liiton toimintaa näiden sääntöjen sekä liittokokousten antamien ohjeiden mukaan ja toteuttaa liittokokousten tekemät päätökset.;
 2. valvoa, että liiton taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolellisesti;
 3. ottaa palvelukseensa ja erottaa liiton toiminnanjohtajan sekä muut toimihenkilöt, sekä määrätä heidän palkkaetunsa samoin kuin mahdollisten toimikuntien jäsenille maksettavat palkkiot;
 4. valvoa liiton toimiston työskentelyä ja antaa sille yleisiä ohjeita;
 5. huolehtia toimintasuunnitelman, talousarvioehdotuksen sekä toiminta- ja tilikertomuksen samoin kuin tilipäätöksen laatimisesta ja myös tilien jättämisestä tilintarkastajille määräpäivään mennessä;
 6. valmistella liittokokouksissa käsiteltävät asiat sekä kutsua koolle liittokokoukset;
 7. kutsua liiton kunniajäsenet; sekä
 8. vahvistaa liiton yhdysmiesten ohjesääntö.
Erityisiä määräyksiä
14 §.

Liiton tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös sekä toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään seuraavan vuoden helmikuun 15 päivänä. Tilintarkastajien on ennen maaliskuun 1 päivää annettava niistä hallitukselle lausuntonsa.

15 §.

Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, liiton toiminnanjohtaja tai se henkilö, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus, kaksi yhdessä, taikka se tai ne henkilöt yksin, jotka hallitus siihen määrää.

16 §.

Hallitus voi tarpeen vaatiessa asettaa eri paikkakunnille liiton asiamiehiä, joiden oikeudet ja velvollisuudet hallitus määrää.

17 §.

Liitto voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa kustannustoimintaa.

18 §.

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä varsinaisessa liittokokouksessa tai syyskokouksessa vähintään kolmenneljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

19 §.

Päätös liiton purkamisesta on tehtävä liittokokouksessa vähintään kolmenneljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä ja vahvistettava samanlaisella enemmistöllä toisessa liittokokouksessa. Kokousten välillä on oltava vähintään kaksi (2) kuukautta.

Liiton lopettaessa toimintansa on sen omaisuus luovutettava purkamispäätöksessä tarkemmin määrätyllä tavalla johonkin liiton päämääriä lähellä olevaan tarkoitukseen.

20 §.

Muutoin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

Liitteet

Rakennushistoriallisen jaoksen uusitut säännöt