Asia: Lausuntopyyntö tonttitarjontatyöryhmän mietinnöstä

Asia: Lausuntopyyntö tonttitarjontatyöryhmän mietinnöstä

Lausuntonaan ympäristöministeriön asettaman tonttityöryhmän mietinnöstä Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund r.y. lausuu seuraavaa:

Pyrkimyksenä nyt puheena olevassa mietinnössä on selvittää maankäyttö- ja rakennuslain muutostarpeita tonttitarjonnan parantamiseksi Suomen eniten kasvavilla kaupunkiseuduilla. Työryhmä esittää asuntotuotannontarpeen näkökulmaa korostettavaksi asemakaavan laatimisen tarvetta koskevissa säännöksissä. Kunnan vuosittaisessa kaavoituskatsauksessa esitetään myös liitettäväksi arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. Maanomistajain Liitto tukee tätä ehdotusta, jonka avulla myös maanomistajat saavat ajantasaista tietoa kaavoitussuunnitelmista.

Työryhmä ehdottaa rajoittaa kuntalaisten valitusoikeutta niin, että asemakaavan yhteydessä ei saa jatkovalitusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehdä siltä osin kuin asia on ratkaistu oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa ja rakennusluvan yhteydessä siltä osin kuin asia on ratkaistu asemakaavassa. Yksi maankäyttö- ja rakennuslain keskeisimmistä tavoitteista oli kansalaisten tiedonsaannin ja osallistumismahdollisuuksien parantaminen, jota ehdotettu valitusoikeuden rajoittaminen ei tue. Mietinnössä todetaan, että jatkovalituksia tehdään hyvin harvasta valituksesta ja näissäkin valituksissa vain pienessä osassa on kyse asiasta, joka on jo käsitelty lainvoiman saaneessa päätöksessä. Tämän marginaalisen valitusoikeuden poistamisen vaikutus tonttitarjontaan on kyseenalainen. Rakennuslupavalitukset tuskin myöskään vaikuttavat tonttitarjontaan, koska rakennuslupaan ei voi hakea muutosta ellei tonttia jo ole. Maanomistajain Liiton mielestä kuntalaisten valitusoikeuden rajoittaminen ei ole oikea keino tonttitarjonnan lisäämiseksi.

Sen sijaan, että valitusoikeutta rajataan tulisi puuttua valitusten syihin ja valituskäsittelyn nopeuttamiseen. Kaavoitusprosessin on oltava tehokas, maanomistajia huomioiva, lainmukainen, eikä virheitä saa syntyä, jolloin valituksiakaan ei tehdä. Jos valitusten käsittely on riittävän nopeaa ei myöskään enää tehdä valituksia, joiden tarkoituksena on viivästyttää kaavoitushanketta. Valittaja voitaisi asettaa myös korvausvelvolliseksi jos ilmenee, että valitus on aiheeton ja tehty vahingoittamismielessä. Kaavoitussuunnitelmat tulisi saattaa kuntalaisille selkokielellä nähtäväksi ja tulisi myös varmistaa, että ulkopaikkakuntalaiset maanomistajat saavat tiedot hankkeista, jolloin jatkovalitusten määrä vähenisi.

Maanomistajain Liitto kannattaa ehdotusta, jonka mukaan muutoksenhakutuomioistuimen on kunnan pyynnöstä ilmoitettava arvio valitusten käsittelyajasta. Myös henkilöstöresurssien lisääminen kaavoituksessa ja tuomioistuimissa sekä pakollisten viranomaisneuvottelujen parempi kohdentaminen ja mahdollinen vähentäminen tehostaisivat toimintaa ja nopeuttaisivat tonttitarjontaa.

Kiinetistöverotuskäytäntöä muuttamalla voitaisi myös edistää maanomistajien halukkuutta myydä yksittäisiä tontteja yleiskaavoitetulla maa- ja metsätalousmaalla. Nykyinen käytäntö, jonka mukaan kiinteistövero lankeaa maksettavaksi kaikilta rakennuspaikoilta heti, kun yksikin rakennuspaikka on myyty, vaikuttaa haitallisesti tonttitarjontaan.

Myös kaikenlaiset suojeluasiat saavat kaavoituksessa runsaasti huomiota. Tonttitarjonnan edistäämiseksi voisi olla eduksi tarkentaa suojelutavoitteita ja -kohteita, ettei tarpeettomilla suojelutoimenpiteillä estetä tai hankaloiteta yhdyskuntarakentamista.