Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta  (YM 1/500/2013)

Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta (YM 1/500/2013)

Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund r.y kannattaa tuulivoimarakentamisen edistämistä, sikäli kun se tehdään maanomistajan oikeuksia kunnioittaen.

Teollisuus- ja satama-alueeksi kaavoitetulle alueelle on järkevää sijoittaa myös tuulivoimaloita, jos se on tuuliolosuhteet huomioiden tarkoituksenmukaista. Ehdotettu rakentamismahdollisuus poikkeamisen perus-teella vähentää hallinnollista työtä ja on kannatettava muutos. Perusteluista ei käy selkeästi ilmi, miksi poik-keamismahdollisuutta esitetään vain yhden tuulivoimalan rakentamiseen. Tilanne ei olennaisesti muuttuisi, vaikka mahdollisuus koskisi esimerkiksi 1-3 tuulivoimalaa.

Poikkeamismenettelyssä täytyy tarkoin harkita tuulivoimarakentamisen vaikutusta muuhun lähialueen maankäyttöön ja maanomistajien mahdollisuuteen hyödyntää aluettaan joko vastaavaan tai muihin käyttö-tarkoituksiin.

Maanomistajain Liitto pitää perusteltuna myös ehdotusta, jonka mukaan rakennuslupa tuulivoimalan raken-tamiseen tuulivoimarakentamista ohjaavan yleiskaavan perusteella voidaan myöntää, vaikka yleiskaava ei ole vielä lainvoimainen. Tällöin on tarpeen määrätä, että rakentamista ei saa aloittaa ennen kuin yleiskaava on tullut voimaan. Vastaavaa menettelyä on harkittava käytettäväksi myös muissa prosesseissa, joissa pe-räkkäiset valitukset tyypillisesti hidastavat rakennushankkeen edistymistä.

MAANOMISTAJAIN LIITTO – JORDÄGARNAS FÖRBUND r.y.

Eine Rosenberg-Riihimäki
Puheenjohtaja

Tuija Nummela
Toiminnanjohtaja