Lausunto ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi korjaus- ja muutostöissä (YM 5/600/2012)

Lausunto ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi korjaus- ja muutostöissä (YM 5/600/2012)

Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund r.y ei kannata ehdotetun kaltaisen asetuksen antamista. Se on vaikeaselkoinen ja asettaa kohtuuttomia vaatimuksia. Rakennusten energiatehokkuus ja energiansäästö on sinänsä hyvä ja kannatettava tavoite. Käytettävien keinojen on kuitenkin oltava kustannustehokkaita ja energiansäästötavoitetta tosiasiallisesti edistäviä.

Asetusluonnoksesta ei pysty ilman alan koulutusta saamaan selville, mitä tavoitellaan ja kuinka siihen on mahdollista päästä. Erityisesti ”Vaihtoehdot energiatehokkuuden parantamiselle” ovat erittäin vieraita käytännön elämälle ja siten omiaan hämärtämään kansalaisten käsitystä vaadittavista toimista ja kyvystä toteuttaa niitä.

Asetus kannustaa raskaisiin remontteihin ja ylikorjaamiseen sekä pahimmillaan pakottaa ratkaisuihin, joiden käytännön toiminnasta ja hyödyllisyydestä ei ole kokemusta tai tutkittua tietoa. Ilman riittävää tietoa tehty lisäeristys aiheuttaa pahimmillaan vakavia rakenteellisia vaurioita ja jopa terveyshaittoja.

Kulttuurihistorialliset arvot ovat todellisessa vaarassa, mikäli asetus tulee voimaan tällaisenaan. Erityisesti taustamuistiossa painotetaan rakennusosien uusimista, ei korjaamista. Tämä on vastoin kestävän kehityksen, materiaalitehokkuuden ja alkuperäisen suunnittelun, työn ja materiaalin kunnioittamisesta lähtevää ajatusmaailmaa. Energiansäästö ei voi olla korjausrakentamisen ainoa tai ylimmäinen tavoite.

Perusteluissa todetaan, että vaatimukset velvoittavat tekemään vain ne parannukset, jotka ovat mahdollisia teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti. Taloudellisuudella perusteluissa tarkoitetaan kustannustehokkuutta, jonka esimerkkinä käytetään ikkunoiden uusimista, ”koska ne uusittaisiin joka tapauksessa ja uudisrakentamisrakentamista koskevien määräysten mukaiset ikkunat ovat edullisimmat”. Tällainen ajatusmalli johtaa Suomen muutenkin vähäisen vanhan rakennuskannan tuhoon.

Asetus on välttämätöntä palauttaa uuteen valmisteluun, jossa lähtökohdaksi otetaan Tanskan malli eli pientalojen jättäminen vaatimusten ulkopuolelle. Muidenkin rakennusten osalta painopiste on siirrettävä pienimuotoiseen korjaamiseen, joka on hyötysuhteeltaan parempaa ja kustannustehokkaampaa.

MAANOMISTAJAIN LIITTO – JORDÄGARNAS FÖRBUND r.y.

Eine Rosenberg-Riihimäki
Puheenjohtaja

Tuija Nummela
Toiminnanjohtaja