Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kalastuslain muuttamisesta (8§)

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kalastuslain muuttamisesta (8§)

Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund r.y katsoo tarpeelliseksi antaa lausuntonsa em. lain-muutosluonnoksesta.

Kalastuslain kokonaisuudistus on parhaillaan käynnissä ja sitä valmistellaan laajasti mm erilaisissa työryhmissä. Uudistuksen edellytysten turvaamiseksi ei ole syytä lähteä tekemään kalastuslakiin tässä vaiheessa muutosta, jolla on huomattava periaatteellinen merkitys. Ehdotettu muutos on askel kohti jokamiehenoikeuksien käyttämistä yritystoiminnan pohjana ja se ei voi olla hyväksyttävä suuntaus.

Kalastusmatkailun kuten muunkin maaseudun matkailu- ja yritystoiminnan edellytyksiä on tarpeen parantaa, mutta sitä ei saa tehdä yksipuolisesti jonkin toisen tahon oikeuksia ja mahdollisuuksia heikentämällä. Kalastusmatkailuyrittäjien toimintaedellytyksiä ei voi parantaa siten, että heidän ei tarvitse enää pyytää vesialueen omistajan lupaa toiminnalleen, kun on kyse niin sanottuihin yleiska-lastusoikeuksiin pohjautuvista kalastusmuodoista. Asia vaatii tarkempaa selvitystyötä eri osapuolten oikeuksista ja on siten tarkoituksenmukaista tehdä osana kalastuslain kokonaisuudistusta.

Kalastusmatkailun kehittämistä on ensi sijassa jatkettava sopimuspohjalta. Mikäli sopimuksia ei nykyisillä malliehdoilla synny, on syytä olettaa, että esitetyt ehdot eivät ole oikeudenmukaisia ja kohtuullisia eri osapuolille. Tilanteen ratkaisua on etsittävä keinoilla, jotka turvaavat myös kalas-tusoikeuden haltijoiden aseman.