Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta rajavartiointia koskevan lainsäädännön sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (RajavartiolaitosDno/2012/4026, SM031:00/2012)

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta rajavartiointia koskevan lainsäädännön sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (RajavartiolaitosDno/2012/4026, SM031:00/2012)

Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund r.y lausuu kunnioittaen seuraavaa: Lainsäädännön on oltava tarkoituksenmukaista ja riittävän täsmällistä. Liitto kannattaa näillä perusteilla tehtäviä lakimuutoksia. Tässä tapauksessa otamme tarkemmin kantaa vain maanomistajan oikeuksiin liittyviin kysymyksiin.

Raja-aukon ylläpidossa, rajavyöhykkeen takarajan merkitsemisessä sekä kulku-uran luomisessa, ylläpidossa ja vähäisten rakennelmien rakentamisessa on jatkossakin ensisijaisesti pyrittävä vapaaehtoiseen sopimiseen maanomistajan kanssa. Kaikesta aiheutuneesta vahingosta ja haitasta tulee maksaa omistajalle tai haltijalle käyvän hinnan mukainen korvaus. Lainsäädännössä saattaa olla tarpeen määräys, että maanomistaja on vel-vollinen sallimaan yllä mainitut toimet. Ne tulee joka tapauksessa toteuttaa mahdollisimman vähän haittaa tuottavasti ja vapaaehtoisuuteen ja neuvottelutulokseen pyrkien.

Rajavyöhykelupien myöntämisessä on otettava huomioon maanomistajien tarpeet. Esitetty muutos raja-vyöhykeluvan suullisen myöntämisen laajennuksesta kiireellisissä tapauksissa on perusteltu. Lupamenette-lyn yksinkertaistaminen toimialueiden rajoilla on kannatettava ehdotus.

MAANOMISTAJAIN LIITTO – JORDÄGARNAS FÖRBUND r.y.

Eine Rosenberg-Riihimäki
Puheenjohtaja

Tuija Nummela
Toiminnanjohtaja