Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta tietoyhteiskuntakaareksi (LVM/1353/03/2011)

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta tietoyhteiskuntakaareksi (LVM/1353/03/2011)

Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund r.y kannattaa sähköistä viestintää koskevan lainsäädännön selkiyttämistä ja ajanmukaistamista. Erityisesti päällekkäisyydet on tarpeen karsia.

Lakiuudistuksessa on välttämätöntä turvata sähköisen viestinnän palvelut koko maassa. Tietoliikenneyhte-yksien on oltava riittävän tehokkaat ja luotettavat myös yritystoiminnan tarpeisiin. Palvelut täytyy saada kohtuulliseen hintaan kaikkialle. Tämän hetkinen tilanne haittaa yritystoiminnan kehittymistä. Ongelmia on syrjäisten haja-asutusalueiden lisäksi jopa pääkaupunkiseudun läheisyydessä, esimerkiksi Porvoossa.

Häiriötilanteisiin varautumista on parannettava. Telekaapeleiden sijaintitietojen digitalisointi on kannatetta-va parannus kaapelivaurioiden ehkäisemiseksi. Sijaintitiedot on saatava tarvittaessa nopeasti käyttöön ja niiden on oltava riittävän tarkkoja.

Lakiehdotuksessa esitetään, että telekaapeleiden lisäksi tukiasemat ja radiomastot voisi sijoittaa toisen maal-le tai rakennukseen ilman omistajan suostumusta. Korvattavaksi ehdotetaan vain vahingot, haitat ja mahdol-liset taloudelliset menetykset. Tämä ei voi olla oikein, vaan omistajan on saatava kohtuullinen korvaus myös siitä, että hänen omistuksessaan olevaan maata tai rakennusta käytetään liiketoiminnassa. Sijoittamisratkai-sut on tehtävä ensisijassa neuvotellen ja yhtenä osana sopimusta tulee olla em korvaus. Mikäli sopimukseen ei päästä, on lunastustoimituksessa määrättävä kohtuullinen korvaus kaapeleiden ja muiden rakennelmien tuottamasta hyödystä. Koska aineettomien taajuuksien käytöstä on maksettava, ei maanomistajallakaan voi olla velvollisuutta luovuttaa omaisuuttaan toisen liiketoimintaan vain vahingonkorvausta vastaan.

MAANOMISTAJAIN LIITTO – JORDÄGARNAS FÖRBUND r.y.

Eine Rosenberg-Riihimäki
Puheenjohtaja

Tuija Nummela
Toiminnanjohtaja