Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (MMM 0045.00/2007)

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (MMM 0045.00/2007)

Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund r.y lausuu seuraavaa em lainmuutosluonnoksesta:

Maaseutuvirastoa koskevat muutokset ovat perusteltuja tarkoituksenmukaisen hallinnon järjestämi-seksi.

Perintöä ja ennakkoperintöä koskevat määritelmät tulee olla kaikilta osilta sellaisia, että sukupol-venvaihdostilanteissa ei synny ongelmia tukioikeuksien siirroissa vaan jatkaja saa käyttöönsä hänel-le kuuluvat tukioikeudet. Esimerkiksi peltojen vuokrattuna olo vuonna 2006 ei saa estää tukioikeuk-sien vahvistamista jatkajalle.

Maanomistajain Liitto vastustaa siirtymäsäännösten osittaista kumoamista. Mikäli säännös tukioi-keuden palautuksesta vuokranantajalle kumotetaan, loukataan vakavasti maanomistajan oikeutta. Säännös lisättiin lakiin nimenomaan perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella. Uhkana oli vuokranantajan oikeusaseman merkittävä heikentyminen vuokrasopimusta tehtäessä vallinneisiin olosuhteisiin verrattuna. Nyt näitä ongelmatilanteita on jo ilmennyt eli päinvastoin on erittäin tar-peellista panna maanomistajan oikeuksia turvaavat säännökset täytäntöön.

Suomen on noudatettava omaa perustuslakiaan myös toimeenpannessaan Euroopan yhteisön ase-tuksia. Lisäksi ko. kohtien kumoaminen niitä missään vaiheessa toimeenpanematta aiheuttaisi koh-tuuttomia ongelmia monissa tapauksissa. Lain voimassaoloaikana on jo tehty lukuisia sopimuksia ja muita toimenpiteitä sen olemassaoloon ja viranomaisten neuvoihin luottaen. Kansalaisten oikeus-turvan kannalta kumoaminen johtaisi kestämättömään tilanteeseen.

Lakiin on lisättävä säädökset, joilla korvataan jo tähän mennessä syntyneet vahingot siitä, ettei lais-sa olevia siirtymäsäännöksiä ole pantu toimeen. Lisäksi epäselvän tilanteen aiheuttamat ongelmat tukihakemuksissa on voitava korjata viljelijän eduksi.