Lausunto hevostallityöryhmän raportista (YM042:00/2007)

Lausunto hevostallityöryhmän raportista (YM042:00/2007)

Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund r.y pitää hyvänä, että on mietitty hevostalouteen liittyviä maankäytön, rakentamisen ja ympäristönsuojelun ohjaustarpeita. Työryhmään olisi kui-tenkin ollut tarpeellista nimetä myös maanomistajien edustaja. Useat käsitellyistä ongelmakohdista liittyivät nimenomaan maankäyttöön.

Peruslinjaus paikallisen päätöksenteon korostamisesta on oikea. Tietyt linjaukset on kuitenkin oltava yhteneväisiä koko maassa myös suhteessa muihin elinkeinoihin. Esimerkiksi lannankäsit-telyä koskevat määräykset on oltava ympäristön kannalta samalla tasolla kaikilla eläinlajeilla, myös harrastuseläimillä. Samoin eläinten hyvinvointiin vaikuttaville tilakysymyksille yms on oltava yhtenäiset minimikriteerit.

Paikallisia kaavoitusratkaisuja tehtäessä raportissa korostettu laaja yhteistyö ja eri tahojen asian-tuntemuksen hyödyntäminen on oikea lähtökohta. Maanomistajien edustus on oltava mukana eri elimissä. Esimerkiksi raportissa korostettu riittävien vapaa-alueiden ja yhteysmahdollisuuksien jääminen hevostalouteen suuntautuneelle alueelle koskee väistämättä useita maanomistajia. Kaa-voituksella ei saa heikentää muiden oikeutta maankäyttönsä tehostamiseen tai elinkeinotoimin-taan. Mahdolliset ratsastusreitit ja siirtymäväylät on suunniteltava yhteistyössä maanomistajien kanssa. Sopimusten tulee aina perustua vapaaehtoisuuteen ja niihin tulee sisältyä selkeät pelisäännöt reitin teosta ja käytöstä sekä maksettavista korvauksista.

Kaavoituksessa ja ympäristölupien myöntämisessä sekä muussa sääntelyssä tulee korostaa peri-aatetta, jonka mukaan hevoset ja muut kotieläimet kuuluvat olennaisena osana maaseutuun. Niitä ei pidä käsitellä lähtökohtaisesti haittaa, esimerkiksi hajuongelmia tuovina tekijöinä vaan osana maaseutuympäristöä. Hyvin hoidetun kotieläinyksikön kohtuullisia vaikutuksia ympäristöönsä ei tule pitää haittoina.

Yksityisteiden käyttöön liittyvät kysymykset ovat aiheuttaneet ongelmia. Tähän kaivataan selkei-tä pelisääntöjä. Jokamiehen oikeudella tapahtuva ratsastaminen on rajattava koskemaan vain yksityistä ja harrastusluonteista, haittaa aiheuttamatonta kulkua. Yritystoiminnan muodossa tai muuten taloudellista hyötyä tuottava ratsastus tai muu hevosliikenne täytyy perustua aina sopi-mukseen tiekunnan tai maanomistajan kanssa. Yhteisesti sopiminen on myös hevosyrittäjän etu. Silloin voidaan ottaa paremmin huomioon turvallisuusnäkökohdat.