Lausunto kaavojen toteuttamistoimikunnan mietinnöstä kaavojen toteuttamisvastuiden uudistamisesta

Lausunto kaavojen toteuttamistoimikunnan mietinnöstä kaavojen toteuttamisvastuiden uudistamisesta

Yllä olevasta mietinnöstä Maanomistajain Liitto r.y. esittää kunnioittavasti seuraavaa:

Järjestelmä, jonka tavoitteena on kaavan toteuttamisvastuun ja toteuttamis-kustannusten jakautuminen nykyistä oikeudenmukaisemmin ja tasapuolisemmin on Maanomistajain Liitto r.y. mielestä perusteltu. Kuntien pitäisi kuitenkin pyrkiä sopimaan vapaaehtoisesti maanomistajien kanssa ja turvautua vasta poikkeus-tapauksissa kehittämiskorvauksen perimiseen.

Kaavojen toteuttamistoimikunnan ehdotuksessa uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi on pykäliä, joihin Maanomistajain Liitto r.y toivoisi muutoksia. Kannanotossaan Maanomistajain Liitto r.y. yhtyy pitkälti Matti Vanhasen mietinnössä esittämään poikkeavaan mielipiteeseen.

Lakiehdotuksen 91 c §:n määrittämä kehittämiskorvauksen perimisen ala-raja 300 kerrosneliömetriä on liian alhainen. Näin pienestä rakennusoikeudesta kyseen ollen ei muodostu 91 a §:ssa mainittua kaavoituksen tuomaa merkittävää hyötyä. Maanomistajain Liitto yhtyy Matti Vanhasen mielipiteeseen, jonka mukaan ala-raja olisi 500 kerrosneliömetriä ja että maksua perittäisi vasta tämän rajan ylittävästä osasta. Maanomistajan olisi antaessaan kaavasta lausuntonsa myös voitava päätellä, minkä suuruiseksi mahdollinen kehittämiskorvaus hänen kohdallaan muodostuu.

Ehdotetun 91 d §:n mukaisten, kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten, joihin maanomistaja velvoitetaan osallistumaan on oltava kohtuullisia. Kunnallistekniikka olisi näissä tapauksissa rajoitettava ainoastaan minimivaatimukset täyttäväksi.

Kehittämiskorvauksen enimmäismäärä saisi Maanomistaja Liitto r.y:n mielestä olla enintään 50 % asemakaavasta johtuvasta asemakaavan mukaisen tontin arvon-noususta. Pykälässä 91 f esitetty 60 %:n raja on kohtuuton.

Kaavoituksen tuoma arvonnousu olisi arvioitava §:ssä 91 g esitetyn kunnan sijasta puolueettomassa lunastustoimituksessa.

Maanoistajain Liitto r.y. yhtyy myös Matti Vanhasen mielipiteeseen, jonka mukaan kehittämiskorvauksen maksaisi myyjän sijasta se, joka hakee rakennuslupaa ja hyödyntää kaavan tuoman rakennusoikeuden.

Muilta osin Maanomistajain Liitto r.y:llä ei ole huomauttamista kaavojen toteuttamis-toimikunnan mietinnön suhteen.

Helsingissä huhtikuun 10. päivänä 2002

Maanomistajain Liitto r.y.