Lausunto kaivosasetuksesta (TEM/3387/03.01.02/2011)

Lausunto kaivosasetuksesta (TEM/3387/03.01.02/2011)

Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund r.y haluaa kiinnittää erityistä huomiota maanomista-jan tiedonsaantiin kaivoshankkeen eri vaiheissa.

Maanomistajain Liitto pitää hyvänä, että etsintätyöstä on etukäteen ilmoitettava kiinteistön omista-jalle ja että hänellä on oikeus kieltää etsintätyö. Kaksi viikkoa on liian lyhyt aika ilmoitukselle. Il-moitusajan tulee olla vähintään kuukausi. Etsintätyöllä voi olla merkittävää vaikutusta kiinteistön muuhun käyttöön, joten etsintätyön alkuun on oltava riittävästi aikaa varautua.

Ilmoitusta ei voi tehdä julkaisemalla tieto pelkästään sanomalehdessä. Jokaiselle etsintäalueen kiin-teistönomistajalle on lähetettävä kirje asiasta. Sen lisäksi on syytä olla ilmoitus alueella ilmestyväs-sä sanomalehdessä. Samansisältöinen ilmoitus on tarpeen julkaista myös sähköisesti esimerkiksi kuntien internetsivuilla.

Lupaviranomaisen on pyydettävä malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa koske-vasta hakemuksesta lausunto alueen kiinteistönomistajilta eikä vain eri viranomaistahoilta.

MAANOMISTAJAIN LIITTO – JORDÄGARNAS FÖRBUND r.y.

Eine Rosenberg-Riihimäki
Puheenjohtaja

Tuija Nummela
Toiminnanjohtaja