Lausunto kaivoslain ja eräiden siihen liittyvien lakien uudistamisesta (TEM120:00/2008)

Lausunto kaivoslain ja eräiden siihen liittyvien lakien uudistamisesta (TEM120:00/2008)

Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund r.y pitää pääsääntöisesti hyvänä kaivoslain linjaa, jossa otetaan huomioon maanomistajan oikeudet ja kiinnitetään huomiota maksettaviin korvauksiin. Oikeansuuntainen muutos ei kuitenkaan poista sitä tosiseikkaa, että kaivoksen tai valtauksenkin tulo aiheuttaa merkittäviä vaikeuksia ja muutoksia normaaliin maankäyttöön ja maanomistajan omaan suunnitelmalliseen toimintaan. Muut maankäyttövaihtoehdot jäävät toissijaisiksi kaivostoimintaan nähden.

Lain soveltamisalasta tulee poistaa marmori ja vuolukivi. Niiden hyödyntämisen sääntelyyn on tar-koituksenmukaisempaa soveltaa maa-aineslakia.

Maanomistajain Liitto pitää hyvänä, että etsintätyöstä on etukäteen ilmoitettava kiinteistön omista-jalle ja että hänellä on oikeus kieltää etsintätyö. Lakiesitykseen on syytä lisätä kohta, jossa etsintä-työstä mahdollisesti esimerkiksi kiinteistön omistajalle aiheutuvat haitat ja vahingot määrätään korvattaviksi.

Tiedottamista koskevissa kohdissa (34§, 47§ ja 60§) on määrätty, että tieto on annettava erikseen niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Kiinteistön omistajat ovat näitä erityisen tiedon tarpeessa olevia. Ainakaan heidän kohdallaan ei saa soveltaa poikkeusta, jossa asiasta voidaan tie-dottaa ilmoittamalla siitä sanomalehdessä, jos kyseessä on yli kolmekymmentä henkeä. Kaikille asianosaisille kiinteistön omistajille on annettava tieto erikseen.

Kaivosluvan myöntämistä harkittaessa on arvioitava riittävän laajasti ja tarkasti maanomistajille ja muille haitankärsijöille syntyvät vahingot. Suorien haittojen lisäksi välilliset vaikutukset omaisuu-den arvoon ja yritystoiminnan mahdollisuuksiin voivat olla huomattavat. Nämä menetykset on otet-tava täysimääräisesti huomioon kaivosluvan myöntämisen edellytyksiä harkittaessa.

Valtausluvan jatko tulee myöntää enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja yhteensä enintään kymmeneksi vuodeksi. Kaivosluvan tulee olla aina määräaikainen. Näin voidaan harkita määräajoin, ovatko kaivosluvan edellytykset yhä olemassa. Varauspäätöksen voimassaolon enimmäisaika on syytä säilyttää yhden vuoden mittaisena.

Valtauskorvausten määrä on liian alhaisella tasolla. Valtauksen merkitys yksittäiselle maanomista-jalle on suuri ja se aiheuttaa pääsääntöisesti runsaasti ylimääräistä työtä ja huolta sekä mahdolli-suuksien menetyksiä, joista ei kuitenkaan saa varsinaista vahingonkorvausta. Valtauskorvaukset ovat kuitenkin kaivosprosessin kokonaisuudessa marginaalinen kustannuserä. Lisäksi kiinteästi la-kiin määritelty summa ei ota huomioon yleistä kustannustason nousua, vaan sen reaaliarvo on las-kenut jo ennen lain voimaantuloa. Maanomistajain Liitto esittää, että korvauksen suuruutta ei kirjata lakiin vaan se määrätään alemmanasteisilla säädöksillä. Liitto esittää myös, että alin korvaussumma on 100 euroa hehtaarilla ja se nousee esitetyn aikajaotuksen mukaisesti aina kaksinkertaiseksi vuo-sittain valtauksen maksimiajan ollessa 10 vuotta..

Edellä olevin perustein myöskään louhintakorvausten euromääräistä tasoa ei tule määritellä laissa. Lisäksi louhintakorvauksen osalta olisi tarpeen saada ennen lopullista päätöksentekoa esimerkkilas-kelmia tai selvityksiä siitä, mitä esitetyt vaihtoehdot käytännössä tarkoittaisivat kiinteistön omista-jan näkökulmasta ja ovatko ne oikeudenmukaisessa suhteessa kaivostoiminnasta saatuun hyötyyn nähden.

Sivutuotekorvauksen tulee olla kohtuullinen eikä siihen pidä määritellä vain maksimitasoa. Mikäli korvaukselle määritellään selkeä enimmäistaso, on myös vähimmäistaso kirjattava lakiin.

Vakuudet on määriteltävä niin, että ne ovat riittävät toiminnan laajuuteen nähden ja niillä pystytään tarvittaessa suorittamaan myös kiinteistön omistajan näkökulmasta välttämättömät toimenpiteet.

Pykälissä 140 ja 145 on lueteltu niitä, joilla on vireillepano-oikeus tai valitusoikeus. Rekisteröityjen yhdistysten tai säätiöiden listaan on erittäin tarpeellista lisätä myös yhdistykset, joiden tarkoituksena on maanomistajien etujen valvonta.

Esitämme lakiin sisällytettäväksi säännöksen välttämättömien edunvalvontakustannusten korvaami-seksi. Vaihtoehtoisesti lakiin voidaan lisätä viittaus lunastuslain 82§:ään.

Lisäksi Maanomistajain Liitto katsoo, ettei valtausalueen ulkopuolella tule sallia moottoriajoneuvol-la liikkumista ilman maanomistajan lupaa.