Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi metsälain ja rikoslain muuttamisesta (MMM 044:00/2011)

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi metsälain ja rikoslain muuttamisesta (MMM 044:00/2011)

Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund r.y katsoo metsälain muutoksen vaikuttavan merkittävästi jäsenistönsä elinkeinojen harjoittamiseen ja antaa lausuntonsa asiasta. Ehdotetut muutokset metsälakiin ovat pääosin myönteisiä ja lisäävät perustellulla tavalla metsänomistajan päätäntävaltaa sekä turvaavat luonnon monimuotoisuutta.

Metsälakia on syytä soveltaa myös oikeusvaikutteisen yleiskaavan virkistyskäyttöön osoitetuilla alueilla. Virkistyskäyttö voidaan ottaa metsänhoidossa huomioon myös metsälain alaisuudessa. Virkistysalueet voi-vat olla suuria ja jos niillä ei noudatettaisi lakia metsätuhojen torjunnasta, seurannaisvaikutukset tuhojen leviämisestä voisivat olla merkittävät. Vain puistot ja muut pienet metsäiset kohteet on syytä jättää metsälain soveltamisalan ulkopuolelle.

Metsäsuunnitelma on tarpeellinen apuväline metsänhoidossa. Lakiluonnoksen linjaus on oikea, että metsä-suunnitelmia voi olla erilaisia ja eritasoisia, koska metsänomistajien tarpeetkin vaihtelevat mm metsäomai-suuden koon ja sijainnin sekä omistajan ammattitaidon ja tavoitteiden mukaan. Nykyinen suuntaus metsäva-ratiedon aktiivisesta jakamisesta metsänomistajille on oikea, kunhan huolehditaan riittävästä tietosuojasta ja metsänomistajan päätäntävallasta tietojen käytössä.

Puunkorjuun ja metsän uudistamisen sääntely on menossa oikeaan suuntaan. On hyvä, että sitovista ikä ja järeysvaatimuksista luovutaan ja lisätään metsänomistajan valinnanvapautta ja harkintavaltaa metsänkasva-tuksessa. Myönteistä on myös puulajivalikoiman laajeneminen. Se lisää myös luonnon monimuotoisuutta ja mahdollisesti tasapainottaa ilmastonmuutoksen seurauksia.

Monimuotoisuuden säilyttäminen ja erityisen tärkeiden elinympäristöjen turvaaminen on koko yhteiskunnan velvollisuus. Siitä aiheutuva taloudellinen taakka on jaettava tasan eikä jätettävä yksin metsänomistajan har-teille. Suomen metsäkeskuksen alueyksikölle säädettävä velvollisuus ilmoittaa tiedossaan olevista erityisen tärkeistä elinympäristöistä maksutta maanomistajalle on oikeansuuntainen uudistus. Sen sijaan ehdotus, että vähäinen menetys voisi olla enimmillään 4000 euroa metsäkiinteistöä kohden, on kohtuuton. Korvauksetta säästettävät alat on oltava huomattavasti pienempiä tai vähäarvoisempia. Suojelun tulee perustua vapaaeh-toisuuteen esimerkiksi Metso-järjestelmän kautta. Metsäkorte-, muurain- ja lähdekorvet eivät yleensä ole pieniä ja selvärajaisia, joten niitä ei tule lisätä 10§:ään.

MAANOMISTAJAIN LIITTO – JORDÄGARNAS FÖRBUND r.y.

Eine Rosenberg-Riihimäki
Puheenjohtaja

Tuija Nummela
Toiminnanjohtaja