Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulaiksi (YM 16/400/2012)

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulaiksi (YM 16/400/2012)

Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund r.y katsoo ympäristönsuojelulain muutoksen vaikuttavan mer-kittävästi jäsenistönsä elinkeinojen harjoittamiseen ja antaa lausuntonsa asiasta. Liitto kannattaa ympäristön-suojelulain muuttamista perustuslain mukaiseksi säädöshierarkian osalta.

Sen sijaan lakiin ehdotettu luontoarvojen ottaminen ympäristölupakriteereihin vaarantaa merkittävällä taval-la maanomistajien oikeusturvaa. Ehdotettu luontoarvotarkastelu on liian yleinen eikä sovi ympäristönsuoje-lulain perusperiaatteisiin. Lakiesityksessä luvan epäämiseen johtavilla luontoarvoilla tarkoitetaan sellaisia luontoarvoja, joita ei ole erityisesti suojeltu luonnonsuojelulain tai vesilain nojalla eli kyseessä ei edes ole tärkeimmät luontokohteet. Suojelu on hoidettava luonnonsuojelulain, kaavoituksen yms tähän nimenomai-sesti tarkoitettujen keinojen avulla. Olennaista on myös ympäristönsuojelulaista puuttuvat korvauspykälät.

Luontoarvoille ei ole yksiselitteistä määritelmää eikä sellaista edes ole mahdollista tehdä kauneus- ja mai-sema-arvoille. Näin ollen lupaviranomaiselle jäisi runsaasti harkintavaltaa, joka lisäisi luvanmyöntämispe-rusteiden vaihtelevuutta ja heikentäisi toiminnanharjoittajan ennakointimahdollisuutta.

Luontoarvokäsitteen käyttöönottoa perustellaan runsailla valituksilla ympäristölupaprosessin eri vaiheissa. Valitukset ovat todellinen ongelma, ja osa valituksista on ilmeisen aiheettomia. Turhien valitusten karsimi-seksi olisi välttämätöntä selvittää valitusmaksun käyttöönottoa. Mikäli valitus todetaan aiheelliseksi, maksu palautettaisiin. Luontoarvotarkastelu ei poista turhia valituksia.

Ympäristöluvissa on selkeytettävä myöntämisperusteita ja yksinkertaistettava koko prosessia. Sekä toimin-nanharjoittajien että hallinnon toimintaa tehostaisi, jos kotieläintilojen luparajoja nostettaisiin selvästi. Koti-eläintalouden ympäristövaikutukset ovat joka tapauksessa seurannan ja sääntelyn piirissä niin kattavasti, että ympäristölupa ei tuo ehkä suurimpia yksiköitä lukuun ottamatta merkittävää ympäristöhyötyä.

Toinen selvästi vastustettava ehdotus on valvontamaksut. Ympäristöluvat aiheuttavat huomattavan kustan-nusrasitteen yrityksille ja usein suhteellisesti eniten pienille yrityksille, joiden merkitys maan kokonaistalou-delle ja hyvinvoinnille on merkittävä. Valvontakäyntien ja määräaikaisraporttien tarkastuksen maksullisuus ei ole periaatteelliselta kannaltakaan hyväksyttävää. Toiminnanharjoittajat noudattavat yhteiskunnan heille määräämiä ehtoja ja velvoitteita, joiden valvonnasta ei pidä maksaa. Valvonta ja raporttien lukeminen on oltava samanlaista verovaroin kustannettavaa viranomaistoimintaa kuin esimerkiksi liikennevalvonta ja ve-rotus.

MAANOMISTAJAIN LIITTO – JORDÄGARNAS FÖRBUND r.y.

Eine Rosenberg-Riihimäki
Puheenjohtaja

Tuija Nummela
Toiminnanjohtaja