Lausunto luonnoksesta laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi (YM 6/600/2012)

Lausunto luonnoksesta laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi (YM 6/600/2012)

Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund r.y kannattaa maankäyttö- ja rakennuslain muuttamista perustuslain mukaiseksi säädöshierarkian osalta. Myös rakennusten energiatehokkuus ja energiansäästö on hyvä ja kannatettava tavoite. Käytettävien keinojen on kuitenkin oltava kustannustehokkaita ja energiansäästötavoitetta tosiasiallisesti edistäviä.

Energiatehokkuuden parantaminen korjaus- ja muutostöiden yhteydessä on yleensä myös kiinteistön omistajan ja käyttäjän etu ja korjaustoimenpiteiden keskeinen tavoite. Korjaus- ja muutostöissä tulee ottaa huomioon myös muut tavoitteet ja erityisesti rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön.

Korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräyksiä ei ole mitään syytä asettaa direktiiviä tiukemmalle tasolle. Suomessa on rakennusten eristäminen jo entuudestaan hyvällä tasolla. Myös ikkunat ja muut rakennusosat ovat hyvälaatuisia. Lisäksi erityisesti pientaloissa käytetään runsaasti uusiutuvaa energiaa varsinkin haja-asutusalueilla.

Tanskassa korjausrakentamisvaatimukset eivät koske lainkaan pientaloja, ei myöskään suojeltuja rakennuksia tai muita säilyttämisen arvoisia kohteita. Saksassa kokonaisia historiallisia kaupunkikeskustoja ja kortteleita on rajattu määräysten ulkopuolelle. Ruotsissa korjausrakentamista koskevat energiatehokkuustasot ovat tavoitteita, eivät vähimmäisvaatimuksia.

Suomessakin pientalot pitää jättää velvoittavien säädösten ulkopuolelle ja keskittyä aktiiviseen neuvontaan ja kannustamiseen järkevien energiansäästötoimenpiteiden tekemiseksi. Erityisesti vanhat, ennen 1930-lukua rakennetut rakennukset ovat jo erityistä rakennusperintöä, jota pitää korjata hyvin harkitusti ja rakennuksen ominaisuuksia kunnioittaen. Korjaus täytyy perustua kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, jossa pelkkä energiansäästö ei saa olla ratkaiseva tekijä.

Energiatehokkuuden parantaminen ei saa olla kiristämässä rakennuslupavelvollisuutta. Rakennusluvan ehdot tulee säilyttää nykyisellään ja hakemukseen liittää tiedot energiatehokkuutta parantavista toimista yhtenä osana muiden vaadittavien tietojen joukossa. Luvanvaraisuus lisää tarpeetonta viranomaistyötä ja kasvattaa kiinteistönomistajan kustannuksia ilman vastaavaa lisähyötyä.

MAANOMISTAJAIN LIITTO – JORDÄGARNAS FÖRBUND r.y.

Eine Rosenberg-Riihimäki
Puheenjohtaja

Tuija Nummela
Toiminnanjohtaja