Lausunto luonnoksesta ”Luonnon virkistyskäyttö ja jokamiehenoikeudet” (YM 1/501/2011)

Lausunto luonnoksesta ”Luonnon virkistyskäyttö ja jokamiehenoikeudet” (YM 1/501/2011)

Yleistä
Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund r.y pitää hyvänä, että jokamiehenoikeuksien rajoja selvennetään. Liitto kannattaa perinteisiä jokamiehenoikeuksia eli haittaa tai häiriötä tuottamatonta liikkumista jalan, hiihtäen tai polkupyörällä luonnontilaisilla alueilla. Myös perinteinen paikallisten ihmisten marjojen poiminta on hyväksyttävää.

Sen sijaan emme hyväksy ajatusta, että jokamiehenoikeuksien nojalla voisi harjoittaa minkäänlaista liiketoimintaa tai muuta erityisesti järjestettyä toimintaa toisen maalla ilman maanomistajan suostumusta tai asiasta sopimista.

Lisäksi oppaassa on syytä tuoda kautta linjan selvemmin esille, että luonnossa liikkuminen ei saa aiheuttaa haittaa ja vähänkin epäselvissä tapauksissa pitää kysyä maanomistajalta lupa. Oppaassa on myös syytä tuoda selkeästi esiin, että jokamiehenoikeudet ovat toissijaisia suhteessa maanomistajan käyttötarpeisiin nähden. Oikeuksien rinnalla on tärkeää painottaa myös jokamiehenvastuuta ja velvollisuuksia.

Maanomistajan oikeudet on tuotava selvästi esiin. Lisäksi tarvitaan toimintaohjeet, kuinka menetellä, kun jokamiehenoikeudet on ylitetty ja aiheutettu haittaa tai ei noudateta maanomistajan ohjeita.

2 Oppaassa käytettyjä käsitteitä
Peltoalueet eivät voi kuulua määritelmään luontoympäristöstä, jossa kasvaa luonnonmukaista kasvillisuutta. Pellot ovat erityiseen käyttöön otettua aluetta. Myös sänkipelto voi olla kylvetty, jolloin siinä kulkeminen on haitallista. Pelloilla kulkeminen on syytä rajoittaa vain hankipeitteiseen tai routa-aikaan. Sulan maan aikaan pelloilla ei saa kulkea.

Jokamiehenoikeudella ei voi HARJOITTAA luonnon virkistyskäyttöä eikä varsinkaan luontomatkailua.

3 Jokamiehenoikeuden pääpiirteet
Jokamiehenoikeuksien käytön todetaan olevan maksutonta, eikä siihen tarvitse suostumusta tai lupaa. Tasapainoisen näkökulman saavuttamiseksi samassa yhteydessä on välttämätöntä mainita myös haitattomuuden periaate.

Oppaassa on esimerkein osoitettu, minkälaisia kieltoja maanomistaja ei saa asettaa. Vastaavasti pitää lisätä esimerkkejä ohje- ja kieltotauluista, joita maanomistaja voi perustellusta syystä asettaa. Lisäksi on korostettava, että vastuullinen jokamiehenoikeuksien käyttäjä noudattaa maanomistajan toiveita, vaikka ne eivät perustuisi pakottavaan lainsäädäntöön.

8 Ulkoilureitit
Luonnonpolkuja ei saa muodostua jokamiehenoikeudella maanomistajan tahdon vastaisesti. Mikäli jossain paikassa kuljetaan niin paljon, että siihen syntyy polku, kyseessä ei ole enää vähäinen ja haittaa aiheuttamaton kulkeminen vaan maanomistajalla on oltava oikeus ja keinot kieltää tällainen käyttö. Ongelmia syntyy erityisesti taajamien lähistöllä.

Yksityiset ulkoilureitit ja hiihtoladut ovat erityiseen käyttöön otettuja alueita, joiden käytöstä ja maksullisuudesta maanomistajalla tai muulla reitin luvallisella haltijalla on oltava päätäntävalta. Erityiseen käyttöön otettu alue ei kuulu jokamiehenoikeuteen, vaikka siellä voisi tehdä samoja asioita, jotka kuuluvat muuten jokamiehenoikeuksien piiriin.

Samoin kuin muissakin kohdissa käytön säännöllisyydellä, määrällä ja syyllä (erityisesti liiketoiminnalla) on merkittävä vaikutus reitin käyttöoikeuteen. Säännöllistä, runsasta tai kaupallista hyödyntämistä ei voi tehdä jokamiehenoikeuden nojalla. Erityisen selvää se on tässä tapauksessa, jossa tavanomainenkaan jokamiehenoikeus ei ole mahdollinen.

11 Kotirauhan suojaamat alueet
Maatilan pihapiiri rakennuksineen on selvästi mainittava kotirauhan piiriin kuuluvaksi. Talouskeskuksesta mahdollisesti sivummassakin olevat tuotantorakennukset ovat selvästi yksityistä aluetta ja omaisuutta, joihin ei saa mennä. Myös tämä on tarpeen tuoda tekstissä yksiselitteisesti esiin.

12 Viljelykset ja laitumet
Pellot ja laitumet ovat erityiseen käyttöön otettuja alueita, jotka eivät kuulu jokamiehenoikeuden piiriin. Aidattu laidun on selvä merkki erityisestä käytöstä eikä sinne pidä mennä, vaikka paikalla ei olisi sillä hetkellä eläimiä. Esimerkiksi lehmät saattavat olla poissa lyhytaikaisesti lypsyllä ja tulla yllättäen takaisin. Mikäli aidat ja portit ovat väärässä asennossa ja paikalla vieraita ihmisiä, ne mahdollisesti pelästyvät ja saattavat lähteä karkuun.

Mitään viljelyskasvia esimerkiksi auringonkukkia tai herneitä, ei saa kerätä jokamiehenoikeuden perusteella.

13 Yksityistiet
Oppaassa on syytä korostaa, että muu kuin satunnainen käyttö moottori- ja hevosajoneuvoliikenteeseen edellyttää joko tieoikeutta tai lupaa. Lisäksi kautta linjan pitää korostaa jokamiehenoikeuksien käyttäjän vastuullisuutta ja velvollisuutta olla tuottamatta haittaa. Vastuulliseen käytökseen kuuluu maanomistajan asiallisten kylttien ja aitojen huomioiminen. Siksi oppaassa tulee ohjata maanomistajan toiveiden noudattamiseen eikä toistuvasti vähätellä itse tehtyjen kylttien oikeudellista asemaa.

Yksityisteitä ei saa käyttää kaupalliseen toimintaan jokamiehenoikeuden perusteella vaan asiasta on sovittava omistajan tai tiekunnan kanssa.

19 Retkeily- ja liikuntaharrastukset
Vaikka tilapäinen leiriytyminen voidaan katsoa jokamiehenoikeudeksi, oppaassa on syytä painottaa, että hyviin tapoihin kuuluu pyytää maanomistajan lupa. Ei ole myöskään tarpeen painottaa, että leirinnän tarkoituksella, tavalla tai henkilöiden lukumäärällä ei olisi merkitystä. Esimerkiksi yli kymmenen henkilön useamman yön leiriytymistä varten on tarpeen pyytää lupa. Myös haitattomuutta ja roskien poiskorjaamista pitää korostaa sekä huolellisuutta retkikeittimen käsittelyssä.

Ratsastusta varten on suositeltavaa pyytää maanomistajan lupa. Ratsastaja ei saa sotkea taimikoita ja mahdollisia kieltoja ja opasteita pitää noudattaa. Kaupallinen tai järjestetty toiminta, esimerkiksi vaellusratsastus tai samalta tallilta toistuvasti tulevat yksittäiset ratsastajat tarvitsevat maanomistajan luvan. Myös tienkäytöstä ja mahdollisesta käyttömaksusta pitää sopia.

Suunnistustapahtumia varten täytyy pyytää lupa. Koulujen tulee olla esimerkkinä tässä asiassa ja opettaa koululaisille luvan pyytämisen ja asioista etukäteen sopimisen tärkeyttä.

Kaikki muukin erityinen harrastustoiminta, esimerkiksi geokätköily, tai tapahtumat vaativat maanomistajan luvan tai erillisen sopimuksen.

Ankkuroinnin ja maihinnousun yhteydessä mainitaan loma-asutus ja sen rauhan turvaaminen. Vielä tärkeämpää on taata vakituisen asutuksen kotirauha ankkuroimiselta ja maihinnousulta tai muilta häiriöiltä. Vesialueilla järjestettäviin melonta-, soutu- yms tapahtumiin täytyy pyytää vesialueen omistajan lupa.

20 Luonnonvarojen hyödyntäminen
Metsämarjoja ja sieniä voi poimia riittävän kaukana pihapiiristä omaan käyttöön tai haittaa aiheuttamatta kohtuullisia määriä myytäväksi. Laajamittainen tai erityisesti järjestetty kaupallinen poiminta vaatii maanomistajan luvan.

Oppaassa mainitut epäselvät tapaukset on syytä rajata jokamiehenoikeuksien ulkopuolelle, erityisesti käävät.

Kalastuksenvalvonnassa on huolehdittava vesialueen omistajan oikeuksien toteutumisesta ja luvattoman kalastuksen estämisestä.

22 Muu toiminta luonnossa
Retkikeittimen käytössä on syytä painottaa huolellisuutta ja varovaisuutta erityisesti metsäpalovaroituksen aikana.

Tavanomainen koiran ulkoiluttaminen voidaan katsoa jokamiehenoikeudeksi. Muut koiraharrastukset, erityisesti koiravaljakkoajo, vaativat maanomistajan luvan.

Kaikessa luonnossa liikkumisessa tulee noudattaa erityistä huomaavaisuutta luontoa, toisen omaisuutta ja muita liikkujia kohtaan – ei siis ainoastaan porotaloutta kohtaan.

Toistuva roskaaminen tai sen ilmeinen uhka on perusteltu syy, jonka nojalla maanomistajalla on oltava oikeus kieltää ja estää liikkuminen alueella. Lisäksi maastoajokielto on voitava määrätä niin, että maanomistajan ajo-oikeus säilyy.

Kuumailmapallojen ja purjelentokoneiden laskeutumisesta aiheutuvat vahingot on korvattava maanomistajalle. Ilman lupaa saa laskeutua vain pakottavassa tilanteessa ja silloinkin syntyvät haitat on pyrittävä minimoimaan.

23 Järjestetty toiminta, ryhmät ja kokoontumiset
Ohjeistus pitää aloittaa hyvän käytännön esittelyllä eli suositella asioista sopimista.

Tässäkin yhteydessä on linjattava selvästi, että kaupallista toimintaa saa harjoittaa vain luvan perusteella, vaikka se sinänsä olisikin jokamiesoikeustyyppistä.

25 Jokamiehenoikeuksien käytön ohjaaminen ja rajaaminen
Kappaleen sisältö pitää rakentaa niin, että siitä käy helposti ilmi jokamiehenoikeuksien rajat ja oikeuksien toissijaisuus maanomistajan maankäyttöön nähden. Ohje- ja kieltotaulut on ensisijaisesti nähtävä maanomistajan oikeutettuina toiveina alueensa käytöstä ja kannustettava niiden noudattamiseen.

Aidat ja puomit on tarkoitettu rajaamaan erityiseen käyttöön otettuja alueita ja niiden ylittäminen tai kiertäminen ei kuulu jokamiehenoikeuksiin.

26 Jokamiehenoikeuden käyttäjän ja maanomistajan oikeudellinen asema
Maanomistajan hallintaoikeus alueeseensa ja oikeus päättää laillisesta maankäytöstä on oltava selkeä lähtökohta. Maanomistajalla on oikeus asiallisesti pyytää henkilöä poistumaan, joka ylittää jokamiehenoikeuden rajat. Oppaaseen ei pidä kirjoittaa merkitykseltään hämäräksi ja sekavaksi jäävä lausetta sivulla 93: ”Maanomistajana esiintyminen ja asiointi on hankalaa…”

Lopuksi
Jokamiehenoikeuksien tulevaisuus turvataan parhaiten, kun ne säilyvät kohtuullisina ja maanomistajalla on mahdollisuus perustellusta syystä rajoittaa jokamiehenoikeuksia alueellaan. Vastuulliset ja velvollisuudentuntoiset luonnossa kulkijat eivät aiheuta haittaa luonnolle eivätkä maanomistajalle.

MAANOMISTAJAIN LIITTO – JORDÄGARNAS FÖRBUND r.y.

Eine Rosenberg-Riihimäki
Puheenjohtaja

Tuija Nummela
Toiminnanjohtaja