Lausunto maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (YM 1/500/2010)

Lausunto maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (YM 1/500/2010)

Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund r.y pitää ehdotusta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta pääsääntöisesti hyvänä. Tuulivoiman käyttömahdollisuuksia on tarpeen edistää. Uusiutuva, kotimainen ja hajautettu energiantuotanto on kannatettava vaihtoehto.

Tuulivoiman rakentaminen on oltava tarkoituksenmukaisella tavalla säädeltyä. Sitä tavoitetta puoltaa rakennusluvan myöntäminen yleensä yleiskaavan perusteella. Mikäli yksityiskohtaisen suunnittelun tarvetta on esimerkiksi runsaan asutuksen vuoksi, on järkevää käyttää asemakaavaa.

Vastaavasti haja-asutusalueilla on syytä käyttää kevyempää sääntelyä. Tilakohtaisia tuulivoimaloita tai muutaman pienen tuulivoimalan rakentamista varten ei ole tarpeen ryhtyä kaavoitukseen vaan käyttää normaalia toimenpidelupa- tai rakennuslupamenettelyä. Lupakäytäntöjen tulee olla selkeitä ja päätöksiä tulee tehdä kohtuullisessa ajassa. Erityisesti jos kaavoituskustannukset peritään hankkeen aloittajalta, tulee kaavoitusta käyttää vain kohteissa, joissa se on välttämätöntä.

Myös merituulivoimapuistoja tulee rakentaa vapaaehtoisiin sopimuksiin perustuen. Lainsäädäntöä tulee kehittää niin, että rakentamista säädellään niin maa- kuin merialueellakin mahdollisimman yhdenmukaisilla säännöksillä, jotka edistävät tarkoituksenmukaista tuulivoiman rakentamista.

Tuulienergiasta saatava hyöty on jaettava oikeudenmukaisella tavalla energiayhtiön ja maanomistajien kesken.

MAANOMISTAJAIN LIITTO – JORDÄGARNAS FÖRBUND r.y.

Eine Rosenberg-Riihimäki
Puheenjohtaja

Toiminnanjohtaja
Tuija Nummela