Lausunto maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (YM 6/500/2010)

Lausunto maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (YM 6/500/2010)

Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund r.y pitää ehdotusta maankäyttö- ja rakennuslain 171§ muuttamisesta oikean suuntaisena. Muutoksessa ehdotetaan, että ranta-alueelle rakentamista koskevan poikkeamisasian ratkaisuvaltaa siirretään valtion viranomaiselta kunnille. Ehdotus koskee kuitenkin vain ns. korvaavaa rakentamista ja uuden rakennuspaikan muodostumista merkitsevät poikkeamispäätökset jäisivät edelleen ELY-keskuksille.

Ehdotusta on syytä muuttaa niin, että päätösvalta siirtyy kunnille myös uuden rakennuspaikan muodostamisessa. Se selkiyttäisi lainsäädäntöä ja toteuttaisi maankäyttö- ja rakennuslain pääsääntöä kunnan oikeudesta myöntää erityisestä syystä poikkeus.

Muutos tukisi päätöksenteon läheisyysperiaatetta. Se ei myöskään muuttaisi poikkeamisen edellytyksiä. Poikkeamisen oikeudelliset edellytykset ovat samat riippumatta siitä, mille viranomaiselle poikkeamistoimivalta kuuluu. Lisäksi ELY-keskuksilla säilyy mahdollisuus kuntien ohjaukseen rantarakentamisen poikkeamispäätösten valmistelussa ja päätösten valvontaan. Koska laissa poikkeamiselle asetettuihin edellytyksiin ei esitetä muutoksia, tällä muutoksella ei ole vaikutuksia luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamisen ja ympäristön arvojen huomioon ottamisen kannalta rantarakentamisessa, vaikka kunta päättäisi myös uuden rakennuspaikan muodostamisesta.

MAANOMISTAJAIN LIITTO – JORDÄGARNAS FÖRBUND r.y.

Eine Rosenberg-Riihimäki
Puheenjohtaja

Tuija Nummela
Toiminnanjohtaja