Lausunto maanvuokralain tarkistamisesta (OM 7/42/2007) (OM038:00/2009)

Lausunto maanvuokralain tarkistamisesta (OM 7/42/2007) (OM038:00/2009)

Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund r.y pitää ehdotusta maanvuokralain muuttamisesta pääsääntöisesti hyvänä. Erityisen tarpeellinen on luvun 4 mukaisten sopimusten pidentämismahdollisuus. Pidempi enimmäisaika laajentaa maanomistajan ja vuokralaisen sopimismahdollisuutta.

Pitkä vuokrasopimus on erityisesti tarpeen niissä tapauksissa, joissa vuokralainen suorittaa peruskunnostustöitä, esimerkiksi salaojitusta. Muutenkin pidempi vuokra-aika kannustaa pellon hyvään ja kestävään käyttöön. Monet tukijärjestelmät edellyttävät vuosien sitoutumista. Erityisesti ympäris-tönsuojeluun liittyvät sitoumukset voivat olla hyvin pitkäkestoisia. Näin olisi mahdollista saada myös vuokramaita nykyistä kattavammin erityisympäristötukien piiriin.

Maanvuokralainsäädäntöä kehitettäessä on otettava myös maanomistajan oikeudet nykyistä paremmin huomioon. Vuokrasopimukset eivät saa johtaa tilanteeseen, jossa sopimuksen voimassaoloaikana tulleet muutokset heikentävät maanomistajan asemaa. Tällaisesta kehityksestä varoittavana esimerkkinä ovat tilatukioikeudet, jotka on vahvistettu vuoden 2006 viljelijälle. Jos niitä ei ole palautettu maanomistajalle vuokrasopimuksen päätyttyä, pellon arvo on alentunut maanomistajaa vahingoittavalla tavalla.

Pitkään vuokrasopimukseen liittyvä riski erityisesti taloudellisten olojen muuttumisesta on syytä jakaa osapuolten kesken kohtuullisella tavalla. Lain 4 luvun mukaiseen vuokrasopimukseen otettu ehto, jonka mukaan vuokranantajalla tai vuokralaisella on oikeus purkaa tai irtisanoa vuokrasopimus muulla kuin maanvuokralaissa säädetyllä perusteella, ei ehdotuksen mukaan olisi enää mitätön. Tämä lisää sopimisvapautta ja mahdollisuuksia varautua muutoksiin. Lisäksi pykälä 20 c § parantaa vuokralaisen turvaa henkilökohtaisissa olosuhteissa tapahtuvien muutosten varalta. Pitkissä sopimuksissa on hyvä, että osapuolet voivat halutessaan sopia vuokran alenemisesta tai kohoamisesta sitomalla vuokra esimerkiksi tuottajahintaindeksiin.