Lausunto näkemäasetusluonnoksesta (LVM/2360/03/2010)

Lausunto näkemäasetusluonnoksesta (LVM/2360/03/2010)

Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund r.y pitää luonnosta ratojen ja maanteiden näkemäalu-eita koskevaksi asetukseksi käyttökelpoisena. Liikenneturvallisuus risteyksissä on tärkeä asia ja sii-hen vaikuttaa oleellisesti riittävät näkemäalueet.

Maanteitä ja risteyksiä suunniteltaessa on syytä olla hyvissä ajoin yhteydessä maanomistajaan, että voidaan yhteistyöllä jo suunnitteluvaiheessa löytää risteykselle sopiva paikka, joka mahdollistaa turvallisen liikkumisen tarpeettomasti kuitenkaan vaikeuttamatta maanomistajan maankäyttöä nyt tai tulevaisuudessa. Lisäksi on asianmukaisesti korvattava syntyvät haitat ja vahingot.

Risteyssuunnittelussa erityisesti maaseudulla on syytä ottaa huomioon maatalousliikenteen erityis-kysymykset esimerkiksi traktorin hidas liikkeellelähtö ja liikkuminen. Toiseksi risteykset on syytä suunnitella niin, että esteetön näkyvyys molempiin suuntiin on mahdollista ilman, että etukuormaaja tai muu eteen kiinnitettävä työkone on risteävällä tiellä ennen kuin kuljettaja näkee sinne.

Näkemäalueiden kunnossapidosta on huolehdittava nykyistä paremmin. Vaikka alue sinänsä olisi riittävä, mutta se on korkean kasvillisuuden peitossa, alueesta ei ole hyötyä vaan liikenneturvalli-suus vaarantuu. Samoin liikennemerkkien sijoitteluun tulee kiinnittää huomiota. Eräissä tapauksissa liikennemerkit ovat sellaisella korkeudella, että ne estävät näkyvyyden esimerkiksi maastoautosta.

MAANOMISTAJAIN LIITTO – JORDÄGARNAS FÖRBUND r.y.

Tuija Nummela
Toiminnanjohtaja