Lausunto Päijät-Hämeen maakuntakaavaluonnoksesta

Lausunto Päijät-Hämeen maakuntakaavaluonnoksesta

Maanomistajain Liitto katsoo tarpeelliseksi antaa lausunnon Päijät-Hämeen maakuntakaavaluon-noksesta. Liiton jäseninä on alueen yksityisiä maanomistajia. Erityisesti yksityiseen maankäyttöön sekä maanviljelyyn, metsätalouteen ja maaseutuyrittämiseen liittyville näkemyksille on annettava riittävä painoarvo.

Maakuntakaavan lähtökohtana on oltava, että maaseutu säilyy asuttuna ja sillä on mahdollisuudet kehittyä. Haja-asutusalueille on saatava rakentaa niin vakituiseen asumiseen kuin vapaa-ajan asumi-seen käytettäviä rakennuksia. Myös uudet tuotantorakennukset ovat oleellinen osa kehittyvää maa-seutua.

Maaseudun kehitystä ei pidä kahlita keinotekoisilla kylämääritelmillä. Maakuntakaavaan ei ole myöskään tarpeen merkitä erilaisia pelto-, metsä- ja muita maaseutualueita, koska tämäntyyppiset merkinnät helposti muodostavat turhia rajoitteita tuotannon kehittämiselle.

Vain luonnonsuojelulain tai muiden erityisten suojelulakien perusteella suojellut alueet tulee merki-tä karttaan. Esitettyä S-varausta ei pidä käyttää lainkaan. Suojelutarpeet pitää hoitaa vapaaehtoisin sopimuksin, esimerkiksi METSO-ohjelman avulla, ei siis epämääräisillä kaavamerkinnöillä.

Kaavaan merkittävät virkistysalueet on sijaittava valtion tai kunnan mailla. Mönkijä- ja moottori-kelkkareitit eivät kuulu maakuntakaavaan vaan niiden perustamisesta on sovittava vapaaehtoisilla sopimuksilla maanomistajien kanssa.

Hennan lentokenttää ei tule tässä vaiheessa merkitä kaavaan, koska sen toteuttamiselle ei ole näkö-piirissä mitään realistisia suunnitelmia tai edes tarvetta. Merkintä vaikeuttaa alueen muuta kehittä-mistä ja alentaa maanarvoa.

Hämeen oikorata on tarpeen valmistella yhteistyössä naapurimaakuntien kanssa, mikäli sen toteut-tamista ylipäätään pidetään tarpeellisena tai mahdollisena. Tähän maakuntakaavaan sen merkitse-minen on ennenaikaista ja rajoittaa alueiden muuta kehitystä.

Tuulivoiman lisäämiselle on tarvetta ja maakuntakaavaan on tarpeen merkitä alueet, jotka tuuliolo-suhteiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sopivat tarkoitukseen.

Helsingissä 26.09.2012

Eine Rosenberg-Riihimäki
puheenjohtaja

Tuija Nummela
toiminnanjohtaja