Lausunto työryhmän esityksestä kulttuuriympäristöstrategiaksi (YM 045:2011)

Lausunto työryhmän esityksestä kulttuuriympäristöstrategiaksi (YM 045:2011)

Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund r.y pitää kulttuuriympäristöstrategiaa oikean suuntaisena ja sen tavoitteita pääosin kannatettavina.

Strategiassa tuodaan vahvasti esiin kulttuuriympäristön merkitys ja kasvava tarve sen huomioimiseksi. Mer-kittävin vaikutus niin kulttuurimaiseman kuin rakennusperinnönkin hoidossa on niiden omistajilla. Vastuul-listen omistajien ansiosta meillä on syntynyt ja säilynyt arvokasta kulttuuriympäristöä. Valtaosa kaikista toimenpiteistä on tapahtunut omistajan vapaaehtoisin, oma-aloitteisin toimin ja omalla kustannuksella. Tämä peruslähtökohta jää strategiassa liian vähälle huomiolle.

Tulevaisuudessa ei ole näköpiirissä, eikä edes tarkoituksenmukaista, että julkisenvallan roolia lisättäisiin kulttuuriympäristön hoidossa. Näin ollen omistajien asiantuntemusta ja sen huomioon ottamista tulee koros-taa myös strategiassa. Neuvonta ja avustukset ovat edelleen tarpeen kulttuurimaiseman ja rakennusperinnön hoidossa. Niistä saadaan paras hyöty tekemällä mahdollisimman avointa ja aitoa yhteistyötä omistajien kanssa. Erilaiset inventoinnit, ohjelmat ja selvitykset eivät saa nousta itsetarkoitukseksi vaan niiden on pal-veltava konkreettisia tarpeita, esimerkiksi helpottaa rakennusluvan saamista.

Eri viranomaisten on otettava huomioon erityisesti rakennetun kulttuuriperinnön ominaisluonteen asianmu-kaisen hoidon vaatimat toimenpiteet. Esimerkiksi korjausrakentamisessa ei saa vaatia asioita, jotka vaaran-tavat rakennusperinnön arvoa tai sen järkevää käyttöä.

Kulttuuriympäristön hoitoon liittyvien avustusmäärärahojen tasoa olisi tarpeen nostaa. Sen lisäksi on pohdit-tava uusia kannusteita. Esimerkiksi kiinteistöverotukseen voisi luoda vähennysjärjestelmän, joka kannustaisi kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpito- ja korjaustoimiin.

Kulttuuriympäristö on ymmärrettävä eläväksi ja muuttuvaksi kokonaisuudeksi. Näkökulma ei saa painottua liiaksi muutosten välttämiseen vaan hallittuun kehitykseen. Rakennuksia on voitava muuttaa järkevästi uu-teen käyttöön ja uudisrakentaminen ylipäätään on jatkuvuuden edellytys. Strategiassa on aivan oikein tuotu esiin elinkeinotoiminnan tarpeet.

Kulttuuriympäristötiedon jakamisessa on otettava nykyistä paremmin huomioon omistajien yksityisyys. Monet kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ovat perheiden yksityisiä koteja eivätkä turistikohteita. Tämä näkökulma on pidettävä etusijalla, kun lisätään tiedottamista kansalaisille.

MAANOMISTAJAIN LIITTO – JORDÄGARNAS FÖRBUND r.y.

Eine Rosenberg-Riihimäki
Puheenjohtaja

Peter Storsjö
Rakennushistoriallinen jaos, puheenjohtaja