Lausunto valtioneuvoston periaatepäätöksistä ydinvoimaan liittyen (M 2-4/2010 vp)

Lausunto valtioneuvoston periaatepäätöksistä ydinvoimaan liittyen (M 2-4/2010 vp)

Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund r.y lausuu seuraavaa em periaatepäätöksistä:

Tulevaisuudessa on tärkeää varmistaa riittävä ja kohtuuhintainen sähköntuotanto. Maanomistajain Liiton mielestä on keskeistä, että energiantuotantoa kehitetään kokonaisuutena ja turvataan uusiutuvan, kotimaisen energiantuotannon mahdollisuudet. Esimerkiksi metsä- ja peltoenergian sekä turpeen käyttömahdollisuuksia on tarpeen edistää.

Edellä mainitut tavoitteet eivät ole kuitenkaan ristiriidassa ydinvoiman lisärakentamisen kanssa. Liitto kannattaa valtioneuvoston myönteisiä periaatepäätöksiä Teollisuuden Voima Oyj:n ja Fennovoima Oy:n hakemuksiin. Erityisesti Fennovoiman suunnitelma rakentaa ydinvoimalaitos Simoon tai Pyhäjoelle on omiaan vahvistamaan Suomen alueellisesti tasapainoisempaa kehitystä. Myös huoltovarmuusnäkökulmasta on tärkeää hajauttaa keskeisiä energiantuotantoyksiköitä.

Ydinpolttoaineen loppusijoitus on oleellinen osa koko tuotantoprosessia ja se on hoidettava vastuullisesti ja turvallisesti. Näin ollen Posivan hakemusta on syytä tukea. Fennovoiman hakemuksessa loppusijoitusta ei ole ratkaistu tyydyttävällä tavalla ja siihen on tarpeen saada olennaista lisäselvyyttä ennen varsinaista rakennuslupaa.

Sähkönsiirron kapasiteettia tarvitaan lisää näiden ratkaisujen myötä. Uusien voimalinjojen rakentaminen on tehtävä myös muut maankäyttötarpeet huomioiden yhteistyössä alueen maanomistajien kanssa.