Lausunto ympäristöministeriön esityksestä Suomen Natura 2000 – verkostoehdotuksen täydentämiseksi

Lausunto ympäristöministeriön esityksestä Suomen Natura 2000 – verkostoehdotuksen täydentämiseksi

Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund r.y kannattaa kaikessa suojelussa ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen perustuvia suojelumenetelmiä ja erityisesti alueen maanomistajien mielipiteen huomioon ottamista.

Vantaanjoen jokisuun vuollejokisimpukat ovat arvokas esiintymä ja tehdyt selvitykset vahvista-vat tämän. Simpukan elinolojen turvaamisen kannalta ei kuitenkaan ole välttämätöntä, että koko lähes 60 kilometrin matka liitetään Natura – verkostoon. Jos suojelun tavoitteet voidaan saavut-taa vain keskeisimpien esiintymisalueiden liittämisellä, ei koko jokiuomaa tule ottaa Natura-alueeksi.

Vuollejokisimpukka on sopeutunut joen nykyiseen tilaan ja toimenpiteisiin. Näin ollen uusille rajoituksille ei ole tarvetta. Maataloustuotantoa ja muiden maaseutuelinkeinojen harjoittamista on voitava jatkaa nykyisellään. Ympäristötuen ehtojen mukaiset toimenpiteet ovat riittävä taso viljelyn ohjaamiselle.

Jokiuomaa on voitava myös ruopata ja kunnostaa kuten tähänkin asti. Tehdyistä toimenpiteistä ei ole ollut merkittävää haittaa, joten niitä ei ole syytä rajoittaa jatkossakaan.

Långvikenin lahtea ei tule liittää Natura 2000 -verkostoon. Sen luonnontieteelliset kriteerit eivät ole yksinselitteisen selvät. Lisäksi se on jo kahdesti päätetty jättää pois ja kansalaisten on voita-va luottaa päätöksenteon pysyvyyteen.