Lausunto asetusluonnokseen hämärämetsästyksestä ja merihanhien saaliskiintiöstä

Riistan arvo

Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund ry pitää kannatettavana asetusluonnoksessa esitettyä vesilintujen hämärämetsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2023–2026. Hämärämetsästyksen kieltäminen tukee vesilintukantojen säilymisestä hyvällä tasolla, on eettisesti oikea linjaus haavakoiden vähentämisen kannalta, lisää metsästäjien turvallisuutta ja parantaa vesilintumetsästyksen julkista kuvaa. Katsomme, että esitysluonnos tukee tätä tavoitetta.

Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund ry haluaa tuoda lisäksi esille noutavien koirien käytön lisäämisen vesilintumetsästyksessä ja toivoo, että ministeriö tutkisi tarvetta säätää niiden käyttö pakolliseksi. Noutavien koirien käyttö vähentäisi haavakoiden määrää ja edesauttaisi metsästyksen julkista kuvaa. Haavakoiden kadottaminen on eettisesti negatiivinen ilmiö. Vesilintumetsästykseen liittyvä maineongelma ja eri osapuolien välinen vastakkainasettelu saataisiin vähentymään noutavien koirien avulla. Pakollinen käyttö lisäisi koiraharrastajien hakeutumista metsästyksen pariin ja monipuolistaisi metsästyskulttuuria sekä tasapainottaisi sukupuolijakaumaa metsästyksessä.

Liiton näkemyksen mukaan kahden merihanhen vuorokausikohtainen saaliskiintiö on liian matala. Hanhen metsästys edellyttää työläitä valmisteluja, joita ei kannata tehdä kahden linnun takia. Hanhien aiheuttamat vahingot pelloilla tulevat lisääntymään tämän vuoksi. Esitämme harkittavaksi joko päiväkohtaisen kiintiön nostamista kuuteen tai 10 hanhen vuosikiintiötä.

Edellinen artikkeli
Hallitusohjelma: Hyviä asioita, lepsuja muotoiluja
Seuraava artikkeli
Oletko sinä Maanomistajain liiton uusi järjestösihteeri?