Näin voit vaikuttaa tuulivoimahankkeisiin

Näin voit vaikuttaa tuulivoimahankkeisiin

Maanomistajan kannalta tuulivoima voi olla saadun vuokratulon vuoksi hyvinkin kiinnostava. Toisaalta huonon vuokrasopimuksen seurauksena siitä saattaa tulla kymmeniä vuosia harmittava rasite tilalle.

Näin voit vaikuttaa tuulivoimahankkeisiin

Maanomistajan kannalta tuulivoima voi olla saadun vuokratulon vuoksi hyvinkin kiinnostava. Toisaalta huonon vuokrasopimuksen seurauksena siitä saattaa tulla kymmeniä vuosia harmittava rasite tilalle.

Maanomistajat saavat parhaan vuokrasopimuksen, kun he hoitavat neuvottelut yhdessä suuremmalla porukalla ja käyttävät neuvotteluissa apuna asiantuntijaa.

Yksittäinen neuvottelija voi päästä sopimuksen joltakin osalta hyvään lopputulokseen, mutta samalla jollekin toiselle osa-alueelle saattaa jäädä huonot sopimusehdot. Hanke tulee neuvotella kokonaisuutena, eikä vain yhden tilan osalta tehtynä sopimuksena.

Koska hankkeen alkuvaiheessa ei vielä tiedetä, missä voimalat tulevat lopulta sijaitsemaan, tulee sopimuksessa sopia vuokrahinnan jakautumisesta tuulivoimalan paikan ja koko tuulivoimala-alueen maanomistajien kesken.

Vuokrasopimukset ja vuokrahinnan määräytyminen

Kaikilla tuulivoimayhtiöillä on omat sopimusmallit ja käytännöt, joita maanomistajille neuvottelussa tarjotaan.

Maanomistajan kannalta suurimmat eroavaisuudet liittyvät vuokran laskemistapaan ja vuokratasoon. Yleensä tarjottu vuokra perustuu tuulivoimaloista saatavaan tuottoon (%-osuus nettotuotosta) tai rakennetun tuulivoimalan tehosta laskettuun kiinteään vuokraan (euroa/rakennettu megawatti).

Voimalasta saatavan vuokran suuruus riippuu tuulipuiston voimalan koosta, voimaloiden määrästä, alueen tuulisuudesta ja tuulipuiston sähkönsiirtoetäisyydestä. Myös alueella jo oleva tieverkko ja alueen rakennettavuus (maaperä) saattavat vaikutta vuokrahintaan.

Nykyisten vuokrasopimusten keskihinnat ovat Suomessa vaihdelleet yli 20 000–40 000 euron välillä per tuulivoimala. Nyt rakennettavien voimaloiden koko vaihtelee 5–7 megawatin välillä.

Suunnitteluaika voi venyä

Tuulipuistoalueeseen liittyy voimalatontin ja tuulipuiston vaikutusalueen (yleensä osayleiskaava-alueen) vuokran lisäksi paljon muita korvattavia kohteita. Näitä ovat muun muassa rakennettavat uudet tiet, voimaloiden nostoalueet, puiston kaapelialueet, varastoalueet ja muuntamoalue. Osa yhtiöistä ei maksa korvauksia kaikista näistä, ja maksetuissa korvauksissa saattaa olla suuria eroja.

Tuulipuiston suunnitteluaika voi olla mahdollisten valitusaikojen jatkamana 5 tai jopa 9 vuotta. Näin maanomistajien tulisi neuvotteluissa varmistaa jokin korvaus tuulipuiston suunnittelu- ja rakennusajalle.

Osa tuulivoimayhtiöistä jo nykyisin laittaa suunnitteluajan korvaushintoja sopimuksiin, ja osalta niitä ei saa sopimukseen neuvottelemallakaan. Jo yksistään tämä voi olla syy tarjotun sopimuksen hylkäämiselle ja alueen tarjoamiselle toiselle tuulivoimayhtiölle.

Omat maa-alueet tuulivoimapuistoon

Tuulipuiston vuokrasopimuksen tekeminen on maanomistajalle vapaaehtoinen toimenpide. Jos pääosa alueen maanomistajista vastustaa tuulivoimapuiston tuloa, ei tuulivoimayhtiöllä ole mahdollisuutta viedä hanketta eteenpäin. Toisaalta yhden maanomistajan vastustus ei kaada suunniteltua hanketta.

Maanomistajat voivat itsekin tarjota alueita tuulivoimarakentamiseen. Pienimmät suunnittelutarveratkaisulla tehtävät tuulipuistot voivat olla kohteesta riippuen noin 4–6 voimalan suuruisia. Näiden tilatarve on noin 500–700 hehtaaria.

Asiantuntija-apua on saatavilla

Maanomistajien Arviointikeskus Oy on jo 60 vuotta antanut maanomistajille asiantuntija-apua eri hankkeissa.

Tuulivoimarakentamiseen liittyviä sopimus- ja vahinkoarviopalveluja tarjotaan Arviointikeskuksen Oulun toimistosta numerosta 020 7411 064 tai nettiosoitteesta www.arviointikeskus.fi.

——–

Tuulivoiman rakentaminen lisääntyy

  • Nykyiset ilmasto- ja energiastrategiat ovat luoneet pohjaa tuulivoiman voimakkaalle kehittämiselle.
  • Tuulivoimaloiden koon kasvamisen ja niiden kehittymisen vuoksi on nykyvoimaloista tullut kannattavia ilman sähköntuotannon tukemista. Näin tuulivoimayhtiöt hakevat nykypäivänä aktiivisesti uusia tuulivoimakohteita myös sisämaasta.
  • Vuonna 2020 on Suomessa tuotetusta sähköstä noin 12 % tuotettu tuulivoimalla. Tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä kasvaa Suomessa noin kaksinkertaiseksi kahden seuraavan vuoden aikana.
  • Vuosina 2022–2023 valmistuu Suomeen yli 400 uutta voimalaa.
Edellinen artikkeli
Yksityistiet puhuttavat
Seuraava artikkeli
Sorkkaeläinsaaliista taloudellista hyötyä