Jordägarnas Förbund

Jordägarnas Förbund är en intressebevakningsorganisation för alla jordägare. Jordägarnas Förbunds uppgift är att värna och befrämja jordägarnas intressen, samt att ge rådgivning och utbildning till sina medlemmar.

Denna riksomfattande, politiskt neutrala organisation grundades år 1945. Jordägarförbundets viktigaste uppgift är att övervaka jordägarnas intressen, vilket främst sker genom att fungera som remissinstans för nya lagförslag som berör jordägarna. Vi hjälper våra medlemmar och informerar dem i alla frågor, som gäller ägande och vårdande av jordegendom. Förbundet står till tjänst med avgiftsfri rådgivning i jordägarfågor och förmedlar experthjälp i större juridiska och lantmätarfrågor.

Förbundet har möjligheter att påverka nya EU-bestämmelser som berör jordägarna genom ELO (European Landowners’ Organization), som representerar miljoner jordägare runt om i hela Europa. Vi inträdde i ELO år 1996 och sedan dess har förbundet haft en egen representant i organisationen. Inom förbundet fungerar också Byggnadshistoriska sektionen. Som medlem av Jordägarnas Förbund har du möjlighet att medverka både på nationell och internationell nivå!

Kontaktuppgifter

Maanomistajain liitto – Jordägarnas förbund r.y.
Annegatan 12 A 17
00120 Helsinki

tfn. +358 91 356 511
toimisto@maanomistajainliitto.fi