Svenskspråkig sammanfattning

Svenskspråkig sammanfattning

Jordägarnas Förbund är en inflytelserik organisation för betydande jordägare.

Jordägarnas Förbunds uppgift är att värna och befrämja jordägarnas intressen, samt att ge rådgivning till sina medlemmar.

Förbundet arbetar för att stärka jordäganderätten, för att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för ägande av mark, samt för att öka jordägarnas bestämmanderätt.

Förbundet befrämjar utnyttjandet av gamla värdefulla byggnader som ägs av medlemmarna, samt utvecklandet av kulturlandskapet.

Denna riksomfattande, politiskt neutrala organisation grundades år 1945. Jordägarförbundets viktigaste uppgift är att övervaka jordägarnas intressen, vilket främst sker genom att fungera som remissinstans för nya lagförslag som berör jordägarna. Vi hjälper våra medlemmar och informerar dem i alla frågor, som gäller ägande och vårdande av jordegendom. Förbundet står till tjänst med avgiftsfri rådgivning i jordägarfågor och förmedlar experthjälp i större juridiska och lantmätarfrågor.

Förbundet har möjligheter att påverka nya EU-bestämmelser som berör jordägarna genom ELO (European Landowners’ Organization), som representerar miljoner jordägare runt om i hela Europa. Vi inträdde i ELO år 1996 och sedan dess har förbundet haft en egen representant i organisationen. Inom förbundet fungerar också Byggnadshistoriska sektionen. Som medlem av Jordägarnas Förbund har du möjlighet att medverka både på nationell och internationell nivå!

Maanomistajain liitto-Jordägarnas förbund r.y.

Adress: Virkatie 1, FI-16600 JÄRVELÄ

Tel: +358 91 356 511
Epost: toimisto@maanomistajainliitto.fi