Tietosuojaseloste

Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund ry

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund ry
Osoite: Virkatie 1, 16600 Järvelä (Kärkölä)
Puhelin: 045 221 5151
Sähköposti: toimisto@maanomistajainliitto.fi
Yhteyshenkilö: Tuija Nummela, toiminnanjohtaja

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen (=Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund ry) jäsenien ja Maanomistaja-lehden tilaajien henkilötietoja. Erillisessä rekisterissä on työntekijöiden tiedot.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta. Rekisteri toimii yhdistyslain tarkoittaman jäsenluettelona. Rekisteriä käytetään tiedottamiseen sekä jäsenmaksulasku-tukseen ja -seurantaan. Käsittelyperuste on tapauksesta riippuen Yhdistyksen käyttötarkoituksiin pe-rustuva oikeutettu etu eli jäsenien osalta jäsenyys. Työntekijöiden osalta lisäksi työnantajan velvolli-suuksien hoitaminen.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
 • Rekisteröidyn kotipaikka
 • Rekisteröidyn sähköpostiosoite
 • Rekisteröidyn puhelinnumero
 • Sähköisen viestinnän tunnistetiedot;
 • Rekisteröidyn jäsennumero
 • Rekisteröidyn syntymäaika / ei sotua
 • Rekisteröidyn luottamustoimet Yhdistyksessä
 • Rekisteröidyn tilan nimi ja pinta-alatiedot
 • Rekisteröidyn jäsenyys Rakennushistoriallisessa jaoksessa
 • Rekisteröidyn e-laskutusosoite
 • Työntekijöillä henkilötunnus
 • Työntekijöillä työsuhteeseen liittyvät tiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään rajatut henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Paperiset tulosteet säilytetään lukitussa tilassa.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Yhdistyksen ulko-puolelle lähetettävät henkilötiedot salataan.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille jäsenpalvelujen toteuttamiseksi.

Henkilötietoja siirretään kahdesti vuodessa painotaloon (Grano) Maanomistaja-lehden postitusta var-ten.

Henkilötietoja siirretään 1-2 kertaa vuodessa postituspalveluun jäsenkirjettä ja jäsenmaksulaskutusta varten.

Henkilötietoja ei ole luovuteta suoramarkkinointiin.

7. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.
Työntekijöiden tiedot säilytetään lainsäädännön edellyttämä aika.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista, jolloin myös jäsenyys päättyy;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen kä-sittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu;
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yhdistykselle. Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö kirjallisesti tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

10. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Eu-roopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka si-jaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalain-säädännön mukaisesti.

11. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpostitse tai kirjeellä. Kysy-mykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot voi tehdä myös puhelimitse tai asioimalla hen-kilökohtaisesti toimistossa etukäteen varattuna aikana.

Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund ry
Virkatie 1, 16600 Järvelä (Kärkölä)
045 221 5151
toimisto@maanomistajainliitto.fi
Tuija Nummela, toiminnanjohtaja

12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tie-tosuojaseloste on viimeksi päivitetty 25.5.2018.