Kommentti luonnonsuojelulain kehittämiseen

Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund r.y kannattaa kaikessa suojelussa ensisijassa vapaaehtoisuu-teen ja täyteen korvaukseen perustuvia menettelyjä. Suojelualueiden on myös oltava selvärajaisia ja vaiku-tusten kohdistuttava vain Natura2000-alueeseen tai muuhun suojelukohteeseen.

Alueen luonnonarvojen suojelussa on painotettava käsitettä ”merkittävä heikennys”. Näin ollen kaikkia toi-menpiteitä ei tule kieltää varmuuden vuoksi vaan alueen normaali ja kohtuullinen käyttö on oltava mahdol-lista.

Mikäli uusi 65 a § on ehdottoman välttämätön, on vaihtoehdon kaksi mukainen ilmoitusmenettely parempi. Määräaika 30 vuorokautta on kuitenkin liian pitkä. Osa hankkeista johtuu nopeista toimenpidetarpeista ja pitkä ilmoitusaika haittaa niiden toteuttamista. Suositus voi olla 30 vuorokautta, mutta on oltava mahdolli-suus ainakin perustelluista syistä jättää ilmoitus samassa aikataulussa kuin uutta metsäkäyttöilmoitusta ehdo-tetaan.

Heikentämiskieltoon liittyvissä asioissa on saatava pyydettäessä maksuton ennakkopäätös suunnitellun toi-menpiteen hyväksyttävyydestä, mikäli em pykälä astuu voimaan.

Mahdollisista maankäyttörajoituksista tai muista haitoista on maksettava täysi korvaus.

MAANOMISTAJAIN LIITTO – JORDÄGARNAS FÖRBUND r.y.

Tuija Nummela
Toiminnanjohtaja

Edellinen artikkeli
Toimintaymparistön muutos haastaa riistanhoitoyhdistykset
Seuraava artikkeli
Maanomistajainliiton uusi strategia